• Digitální tisk
 • Ofsetový tisk
 • Velkoplošný tisk
 • Grafická tvorba
 • Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky a reklamační řád online kalkulačky a tiskárny www.cenyzatisk.cz

  1. Obecná ustanovení:

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cenyzatisk.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je majitel internetového obchodu www.cenyzatisk.cz, All365 a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 - Nové město, 110 00 Česká republika, IČO: 24165506, DIČ: CZ24165506, spisová značka: B 17544 vedená u městského soudu v Praze, produkce@all365.cz

  Provoz, technickou a administrativní správu portálu www.cenyzatisk.cz zajišťuje společnost All365 a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 - Nové město, 110 00 Česká republika, IČO: 24165506,DIČ: CZ24165506 spisová značka: B 17544 vedená u městského soudu v Praze, info@cenyzatisk.cz

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

  2. Vymezení pojmů:

  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

  Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

  3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

  4. Cena:

  Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.cenyzatisk.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

  Cena zboží ve fázi kalkulace je orientační a bez DPH, cena se může lišit v závislosti na aktuálním vytížení výroby. Cenu je vždy potřeba ověřit předem přes email, nebo telefonicky.

  Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

  Ceny nabízené v internetovém obchodě www.cenyzatisk.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu www.cenyzatisk.cz.

  Provozovatel si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že by v průběhu kalkulace došlo k neočekávané chybě v programu nebo kdyby se ve výsledné kalkulaci nacházela chyba.

  5. Platební podmínky:

  Za všechny dodávky platí objednatel předem (bankovním převodem předem)na základě vystavené proformy faktury, kterou zákazník obdrží emailem po dokončení objednávky, také jí nalezne v sekci můj účet. U objednávek do 5000,-Kč lze platit hotově při převzetí (dobírkou). Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího, neprodleně začne výroba zakázky.

  V případě individuální domluvy, lze využít způsob platby zálohovou fakturou, dodavatel zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude odběrateli zaslané neprodleně po připsání platby na účet dodavatele.

  Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

  Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

  6. Doprava:

  Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod www.cenyzatisk.cz vlastní dopravu po Praze a okolí. V ostatních případech zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu, expresní balíkovou službu PPL, TopTrans, DPD nebo Messenger Praha.

  Cena dopravy tiskovin je obsažená v celkové ceně a jako položka je zobrazena v závěrečné sumarizaci objednávky. U přepravy jiného zboží se řídí aktuálně platnými ceníky smluvních přepravců.

  7. Termíny dodání:

  U tiskovin je nutné počítat s časem nutným k výrobě. Dále pak s časem nutným k přípravě a kontrole dat. Doba zhotovení závisí na náročnosti a rozsahu každé jednotlivé zakázky a také na kvalitě a správnosti dodaných dat pro tisk. Výroba započne neprodleně po připsání platby na účet společnosti All365 a.s.

  Zákazník je průběžně informován o stavu objednávky prostřednictvím emailů. Zákazník také může kdykoliv telefonicky kontaktovat společnost All365 a.s., aby byl informován o aktuálním stavu objednávky a předpokládanému datu zhotovení.

  Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce, v případě předchozí dohody si zákazník vyzvedne zboží osobně v provozovně.

  Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání.

  8. Reklamace:

  Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci telefonicky, písemně, osobně na naší provozovně:

  Provozovna:

  Antala Staška 1859/34, Praha 4 - Krč
  140 00 Česká Republika
  Email: info@cenyzatisk.cz
  Tel: +420 604 115 288

  1. Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že zákazník nepřipravil korektní tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení nebo jsou použity druhy písma (fonty), které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky.

  9. Záruka a odpovědnost za vady zboží:

  1. Záruka – Spotřebitel ve smyslu § 52 III českého občanského zákoníku: Je-li zákazník spotřebitelem, počíná záruční doba běžet dnem předání zboží zákazníkovi a činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Je-li zákazník spotřebitelem a není-li zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, je zákazník oprávněn požadovat, aby společnost All365 a.s. bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedla zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná zákazníkem odstranitelná, má zákazník právo od společnosti All365 a.s. požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a společnost All365 a.s. je povinna vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník od společnosti All365 a.s. namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li žádná z obou variant možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží zákazníkem, je zákazník oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí zákazníkovi, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak zákazník nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému používání zboží, může zákazník požadovat výměnu zboží. Nepožaduje-li spotřebitel v takovém případě výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy.

  2. Odpovědnost za vady – Podnikatel ve smyslu § 2 II českého obchodního zákoníku Je-li zákazník podnikatelem, je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 2 týdnů od doručení resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit společnosti All365 a.s. zjištěné zjevné či skryté vady. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení. Za vadu je též považováno, pokud All365 a.s. dodá příliš malé množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno. Je-li část dodaného zboží vadná, zákazník není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je společnost All365 a.s. povinna – dle své volby – při vyloučení dalších nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti za vady v přiměřené lhůtě dodat zákazníkovi chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace společnosti All365 a.s. Přiměřená lhůta je dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li společnost All365 a.s. přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravila, nebo jestliže se oprava zboží nezdaří, může zákazník požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vadná pouze část zboží, může zákazník odstoupit od smlouvy částečně. Ohledně bezvadného zboží zůstává smlouva v platnosti. Zákazník písemně oznámí společnosti All365 a.s., jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Společnost All365 a.s. odpovídá za dodávky náhradního zboží a opravy ve stejném rozsahu jako za původní zboží.

  10. Vlastnictví, archivace, autorské právo:

  Polygrafické formy (nosiče), které společnost All365 a.s. zhotoví a použije pro výrobu, zůstávají v jejím vlastnictví. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u společnosti All365 a.s. po termínu dodávky uschovávány ani nebudou zákazníkovi zasílány. Výrobky společnosti All365 a.s. jsou zhotovovány výhradně dle obsahového zadání zákazníka uvedeného v předložených tiskových datech. All365 a.s. nemá žádný vliv na obsah polygrafických výrobků. Zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Zákazník ručí sám za to, že neporuší ochranná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Společnost All365 a.s. neodpovídá za obsah tiskovin v případě, že jimi dochází k porušování práv třetích osob, zejména neodpovídá za porušování autorských práv. Odpovědnost za práva třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně zákazník.

  11. Výhrada vlastnictví:

  Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na zákazníka až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Je-li zákazník v prodlení s placením kupní ceny, je společnost All365 a.s. oprávněna požadovat vydání zboží. Není-li se společností All365 a.s. dohodnuto jinak, je zákazník povinen vydat zboží společnosti All365 a.s. . Vydání věci zákazníkem společnosti All365 a.s. není odstoupením od smlouvy, ledaže by toto společnost All365 a.s. výslovně prohlásila. Společnost All365 a.s. je vždy oprávněna odstoupit od smlouvy, je-li zákazník déle než 5 pracovních dnů v prodlení s úhradou kupní ceny.